تعریف هضم در طب سنتی ایرانی

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکاندر دیدگاه طب سنتی ایرانی، هضم به چهار دسته تقسیم می شود:

  • هضم اول هضم معدی است و نتیجه آن كیلوس معدی و ماده دفعی آن، مدفوع است. با ارزیابی مدفوع (ثفل یا براز) می توان به چگونگی هضم اول پی برد.
  • هضم دوم هضم كبدی است که نتیجه آن تولید کیموس کبدی است و ماده زاید آن، ادرار است.
  • هضم سوم و چهارم هضم عروقی و عضوی است و ماده دفعی آن عرق، چرک و ... می‌باشد. همچنین بخشی از مادة دفعی هضم سوم به صورت نامحسوس تحلیل می‌رود.
اختلال در هر یک از مراحل هضم باعث اختلال در تولید متعادل اخلاط می‌شود. با بررسی راه دفع و فضله حاصل از هضم های مختلف، می توان کیفیت آن هضم را بررسی نمود