بررسی ارتباط یبوست عملکردی با کیفیت زندگی کودکان7 الی 12 سال

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


مقدمه:

یبوست عملکردی در کلیه گروههای سنی به ویژه در بین کودکان بسیار شایع بوده و علاوه بر پیامدهای بالینی در کودکان به ویژه اختلال در رشد فیزیکی و سلامت متابولیک آنان، اثرات سوء بر فعالیتهای اجتماعی و روزانه آنان داشته و در نهایت به اختلال کیفیت زندگی آنان منجر خواهد شد. هدف از اجرای طرح حاضر، بررسی شیوع یبوست در کودکان 7 تا 12 ساله و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی کودکان ایرانی بود.


روش کار:

کودکان مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) که طی سال 1395 وارد مطالعه شدند و بر اساس معیارهای Rome III، کودکان دارای یبوست عملکردی تشخیص داده شدند. کیفیت زندگی کودکان با استفاده از پرسشنامه PedsQL ارزیابی شد.


نتایج:

در مجموع، 184 کودک وارد مطالعه شدند که 92 کودک مبتلا به یبوست و 92 مورد سالم از لحاظ یبوست بودند. نمره کیفیت زندگی کودکان مبتلا به یبوست در هر چهار شاخص عملکرد فیزیکی، احساسی - هیجانی، اجتماعی و تحصیلی به مراتب کمتر از کودکان فاقد یبوست عملکردی بود. بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره و در حضور کلیه عوامل زمینه ای، یبوست عملکردی تنها فاکتور پیش بینی کننده موثر بر کاهش سطح کیفیت زندگی کودکان به شمار می رفت


نتیجه گیری:

وقوع یبوست عملکردی در سنین پیش دبستانی و دبستانی، کلیه جنبه های کیفیت زندگی کودکان اعم از عملکرد فیزیکی، احساسی، اجتماعی و تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.